top of page

Panaszbejelentési kivonat

 

www.vitaloptika.hu / www.vitaloptika.com

 

 

Jelen Panaszbejelentési kivonat a Kereskedő Általános Szerződési Feltételeivel,
annak teljes tartalmával és valamennyi pontjával együtt értelmezendő.

 

A panasz Kereskedő Webáruházának tevékenységével, az ott megrendelt termékével, szolgáltatásával, vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a Felhasználó egyértelműen és kifejezetten Kereskedő eljárását kéri. Kereskedő kéri a Felhasználókat, hogy esetleges kifogásaikat az ÁSZF-ben jelzett elérhetőségek egyikén jelentsék be. A következő összefoglaló az ÁSZF-ben 

A Felhasználó a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Név: VITAL OPTIKA Kft. 
Cím: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 2. Fsz. 2. 

Telefon: +36309399199
Email: info@vitaloptika.hu

A Kereskedő a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás fenti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol a Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

A Kereskedő a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a fent megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 9.00 - 16.00 óra között fogadja.

 

Amennyiben a Kereskedő és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a Kereskedővel való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Az egyéb békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható http://fogyasztovedelem.kormany.hu weboldalon.

 

A Kereskedő nem veti alá magát a békéltető testületek döntésének. A Kereskedőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a jogszabályban megjelölt határidőn belül megtenni az ott meghatározott nyilatkozatokat.

 

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform (ODR), amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr, a platform használatának feltételeivel együtt.

 

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályához. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Kereskedő székhelye alapján területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége: 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

Hatósági Osztály

Elérhetősége: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Régi épület földszint 6. iroda

Tel: 82/502-604; IP: 9704
E-mail: hatosag@kaposvar.gov.hu

 

Területi hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

 

Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

További részletes információk az Általános Szerződési Feltételekben találhatók.

bottom of page